O Klastrze Kamieniarskim...

Klaster to konsorcjum przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków naukowych i organizacji pozarządowych. Ideą Klastra jest promocja kamienia naturalnego, zwiększenie jego udziału w projektach i realizacjach budowlanych, racjonalne wykorzystanie i ciągłe podnoszenie potencjału przemysłowego regionu. Obszar zainteresowania stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, firmy związane z wydobyciem, obróbką i przerobem kamienia, jednostki badawcze, biura projektowe, architekci i artyści pracujący w kamieniu naturalnym

Co to są klastry?

Klastry a inicjatywy klastrowe

Istnieją różne definicje klastra. Michael E. Porter, który stworzył i zakorzenił to pojęcie w nauce i praktyce, kilkakrotnie zmieniał własną definicję, co wskazuje, że jest to ciągle młody obszar badawczy.

Klaster można zdefiniować jako geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, jednocześnie współdziałających i konkurujących ze sobą. W klastrach aktywni są między innymi klienci (koncerny międzynarodowe, inne przedsiębiorstwa, końcowi konsumenci), przedsiębiorstwa w sektorach podległych i w sektorach powiązanych, producenci produktów komplementarnych, producenci i dostawcy maszyn i urządzeń, podwykonawcy, instytucje finansowe, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyższe, instytucje sektora badawczo-rozwojowego, izby handlowe, zrzeszenia gospodarcze i instytucje certyfikujące i normalizacyjne.

Pojęcie klastra nie dotyczy tylko całości transakcji między różnymi podmiotami, ale również – co najważniejsze w kontekście potencjału rozwoju – dynamicznie zmieniających się w czasie powiązań, opartych na kreowaniu i stosowaniu wiedzy oraz generowaniu innowacji. Klastry cechują się wysoką zdolnością do kreowania wartości, nieporównywalnie większą od innych aktywności gospodarczych na danym terytorium, i silną przewagą konkurencyjną w danej dziedzinie co najmniej w skali krajowej, a najlepiej w skali kontynentu lub globalnej. Innymi słowy, w niniejszym podręczniku autorzy przyjmują, że klaster jest zjawiskiem ekonomicznym charakterystycznym dla gospodarki danego terytorium.

Cele, idea, obszar działania Klastra Kamieniarskiego

integracja środowisk MŚP, ośrodków naukowo-badawczych i otoczenia biznesu,
powiązanie innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy z rozwojem technologii w branży kamieniarskiej,
kształcenie specjalistów zatrudnianych w tym sektorze gospodarki,
wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i popularyzacja osiągnięć technologicznych,
promocja wykorzystania naturalnych zasobów regionu,

Opis projektu

Celem zadania pn: "Klaster kamieniarski - od konkurencji do kooperacji" jest wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw branży kamieniarskiej z Dolnego Śląska przede wszystkim poprzez poszukiwanie nowych rynków zbytu, opracowywania nowych koncepcji produktów wykonywanych z kamienia, promocję wykorzystywania kamienia naturalnego. Dla wzmocnienia branży kamieniarskiej potrzebne jest także zwiększenie kooperacji pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorcami i dlatego zadanie przewiduje działania zmierzające do zwiększenia przygotowywania wspólnych przedsięwzięć (w tym przygotowywania wspólnych ofert na przetargi).

Zadanie przewiduje realizację uzupełniających się wzajemnie działań. Będzie to cykl warsztatów (ich celem jest zwiększenie wiedzy i umiejętności członków klastra w obszarach tj. nowoczesny design, innowacyjne technologie, prawo autorskie i in.), wizyty studyjne w niemieckich i włoskich przedsiębiorstwach kamieniarskich, udział w międzynarodowych targach, spotkania ze szkołami branżowymi w Czechach i Niemczech, udział w zjeździe Związku Przedsiębiorców Branży Kamieniarskiej, a także organizacja konferencji, której głównym tematem będzie dyskusja poświęcona możliwościom zwiększenia wykorzystania kamienia naturalnego pochodzenia europejskiego w przedsięwzięciach finansowanych ze środków publicznych, a także promocja i prezentacja klastra.